Nawigacja
Limit fps
Otwórz projekt klienta (Klient.dsw) i przejdź do pliku o nazwie game.cpp

znajdź funkcje o nazwie:

Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
UpdateScreen();

a w niej znajdziemy takie case:
Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod
case DEF_GAMEMODE_ONMAINGAME:
 UpdateScreen_OnGame();
 break;
i zamieniamy na takie case z dodanym ifem:
Kod źródłowy Zaznacz kod Zaznacz kod

case DEF_GAMEMODE_ONMAINGAME:
 if((G_dwGlobalTime - m_dwCurTime) > 12)
 {
     UpdateScreen_OnGame();
 }
 break;Helbreath Portal Download


21:08:28 Current Server Time